หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA


26 April 2559
712

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)

ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

การจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆได้อย่างคุ้มค่า เช่น ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานด้านบุคลากร เป็นต้น  

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดอบรมหลักสูตร“การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

๑. สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริงตามคำแนะนำของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

๒. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ

๓. สามารถนำแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต้นสังกัดได้

๔. ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธ์ศาสตร์องค์กร หรือ ผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ

 • ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย ขึ้นไป

 • การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

  * ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ และ         นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

  ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

  เอกสารแนบ

  1

  EGA workshop ครั้งที่ 9

  30 ครั้ง
  2
  3

  GAP-Analysis

  19 ครั้ง
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27