สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)


22 November 2564
6771

การพัฒนาการดำเนินงานของภาครัฐในยุคดิจิทัลข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม หรือแม้แต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ แต่อย่างไรก็ดีการจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการควบคุมคุณภาพข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลระหว่างกัน เพื่อให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

ภารกิจของสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)

Data Governance – สนับสนุน/ ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล (Data Governance)

Data Skill – พัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Up-Skill & Re-Skill) ของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การจ้างงาน

Data Community – สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Community) ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

Data Innovation – ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย


ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล
นำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และประเทศอย่างยั่งยืน


คลิกดูวีดิโอ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)