60 หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ยกเลิกสำเนาฯ


14 January 2564
5044

60 หน่วยงาน โชว์ผลงาน ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสาร
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

อยากรู้ว่ามีหน่วยงานไหนเลิกเรียกสำเนาฯ แล้วบ้าง
โหลด “แอป CITIZENinfo” ติดมือถือไว้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแล้วทั่วประเทศ!

รายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ
จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่

1. กรมการขนส่งทางบก
2. กรมการค้าภายใน
3. กรมการจัดหางาน
4. กรมการปกครอง
5. กรมคุมประพฤติ
6. กรมเจ้าท่า
7. กรมทางหลวงชนบท
8. กรมท่าอากาศยาน
9. กรมที่ดิน
10. กรมบังคับคดี
11. กรมประชาสัมพันธ์
12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13. กรมพัฒนาที่ดิน
14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
15. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
16. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17. กรมโยธาธิการและผังเมือง
18. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
19. กรมศุลกากร
20. กรมส่งเสริมการเกษตร

21. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
22. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
23. กรมหม่อนไหม
24. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
25. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
27. การประปานครหลวง
28. การประปาส่วนภูมิภาค
29. การไฟฟ้านครหลวง
30. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
32. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
33. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
34. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
36. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
37. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
38. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
39. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
40. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

41. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
43. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
44. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
46. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
47. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
48. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
49. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
50. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
51. สำนักงานประกันสังคม
52. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
53. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
54. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
55. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
56. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
57. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
58. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
60. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อย่าลืม! แอป CITIZENinfo ช่วยคุณได้
ที่ไหนเลิกขอสำเนาเอกสาร
ค้นหาจุดให้บริการที่ใกล้ตัวคุณ
แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
ให้คะแนนความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ

เชิญชมและแชร์ “เพลงเลิกสำเนา”
โดย “คุณหลวง” เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ (ตั๊ก บริบูรณ์)

ทุกท่านสามารถเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับข่าวสาร Update ที่น่าสนใจ
และแนะนำการให้บริการหน่วยงานของรัฐผ่านช่องทาง
Line @GoodGov4u ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือ สแกน QR Code

QRCode ไลน์ กพร