กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


3 ธันวาคม 2563
5572
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564.pdf
18 ส.ค. 64
133
324 KB
Download
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf
11 พ.ค. 64
132
132 KB
Download
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563.pdf
20 ก.ค. 63
115
88 KB
Download
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563.pdf
27 พ.ค. 63
86
107 KB
Download
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกส์ พ.ศ. 2563.pdf
27 พ.ค. 63
58
118 KB
Download
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ.pdf
21 พ.ค. 63
92
6 MB
Download
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf
21 พ.ค. 63
73
374 KB
Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.pdf
4 ก.ค. 62
35
69 KB
Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4.pdf
13 มิ.ย. 62
94
265 KB
Download
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562.pdf
4 มิ.ย. 62
32
213 KB
Download
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.pdf
28 พ.ค. 62
100
335 KB
Download
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562.pdf
28 พ.ค. 62
100
285 KB
Download
Page 1 Page 2 Page 3