รู้จักเรา


16 August 2563
43539

วิสัยทัศน์/บทบาท
"Smart Connector"
ผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์
และพร้อมทำงานเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนเพื่อทำให้
ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดูเพิ่มเติม

Smart Nation

ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ สร้าง Big Data อำนวยความสะดวกให้ประชาชน นำไปสู่การเป็นประเทศที่ทันสมัยเท่าทันโลก

Smart Life

ยกระดับชีวิตให้ง่ายขึ้น สะดวกลดความเหลื่อมลํ้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในชีวิตประจำวันของผู้คน

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2540
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หรือ GITS
พ.ศ.2554
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA
พ.ศ.2561
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA
นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ.2566
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA
ประเทศทันสมัยด้วยรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อวิถีชีวิตของคนไทยที่ดี
และทันสมัยยิ่งขึ้น

ค่านิยมของเรา

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสำนักงานนั้นจำเป็นต้องมีค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมาย สำนักงานจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) และพฤติกรรมที่คาดหวังใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของสำนักงาน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม โดยเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ ผลักดันให้ทีมงานร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด
โดยสำนักงานได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ ดังนี้