Digital Government in Action

ดำเนินการเรียบร้อย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ โหลดเลย! แอปฯ Air4Thai
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5
อัปเดตความรู้ดิจิทัล DGA
วิธีรับสิทธิเข้าใช้งานระบบ info.go.th เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียน E-mail ของหน่วยงาน อปท
ประกาศ-มสพร.1-2566
ประกาศ มรด. 6 : 2566
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติพ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ขอบคุณท้องถิ่น
พอร์ทัลต่างชาติ
edocvalidation

DGA Channel

งานประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5 ‘เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ’

1 Mar 67 | 24
ขอเชิญรับชม งานประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5  ‘เรื่องหลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ’ โดยที่ในส่วนที่ 5 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหน่วยงานในการจัดระดับบริการโดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลภาครัฐ และคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบให้นำ (ร่าง) มาตรฐานฯ จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ประธานคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานกระบวนการ และการดำเนินงานทางดิจิทัล ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางวณิสรา สุขวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เสวนาในหัวข้อ “รู้ไว้ เตรียมความพร้อม กับหลักเกณฑ์ และการประเมินระดับวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ” ต่อเนื่องด้วย การนำเสนอร่างแนวปฏิบัติกระบวนการ ทางดิจิทัลภาครัฐ ฉบับภาพรวม โดย ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และ นายธนัตถ์ โอมพรนุวัฒน์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส DGA ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านแบบสำรวจ 📍 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ลิงก์ 👉 https://dg.th/oxaz7rq3te https://youtu.be/nBNbFfvIhP8

Special Scoop การยกระดับบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต

29 Feb 67 | 20
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ “การยกระดับทักษะของบุคลากรภาครัฐ” Special Scoop การยกระดับบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กับ🎙ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในแค่ห้องเรียน แต่ยังมีการเปิดอบรมทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับคนภาครัฐ เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานอย่าง “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)” จาก TDGA by DGA ล่าสุด หลักสูตร Digital Transformation Program: DTP#5 เปิดรับสมัครผู้บริหารหน่วยงานรัฐมาร่วมอบรมเพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของท่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ลึก รู้จริง ลงมือทำจริง ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด !! เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2567 📍สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://dg.th/ldiozc1khu อ่านข่าวสารด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่👉 https://tdga.dga.or.th/index.php?lang=th

DGA ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา

15 Feb 67 | 84
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้ อปท.ทั่วประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย https://youtu.be/XBNG89hGtsA

เปิดแล้ว! ME-D e-Marketplace แหล่งรวมผู้ประกอบการสายเทคโนโลยีเพื่อภาครัฐระดับท้องถิ่น by DGA

19 Dec 66 | 235
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี สายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สาย Network หรือสาย IT หากคุณ ‘มีดี’ เราอยากชวนคุณมาร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจกับภาครัฐ สะดวก ง่าย ปลอดภัย 100% การันตีโดยฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดย เว็บภาษีไปไหน, ATSI, AIEAT และ FTI ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบน ME-D 📍 https://dg.th/f5gc0ira3e *ดำเนินงานโดย DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://youtu.be/-4Ggm7yPKJI

How to ลงทะเบียนแอปฯ ทางรัฐ เพื่อใช้งานบริการสำหรับผู้พิการ

22 Feb 67 | 43
ให้ชีวิตคุณสะดวกยิ่งขึ้น เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายๆ ใช้งานได้ด้วยตนเอง ด้วย 3 บริการหลักเพื่อผู้พิการ ผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” 1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android 2. เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ ทำการสมัครเข้าใช้งานผ่านการสแกนบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้า หรือ ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต และ ร้านไปรษณีย์) ตู้บุญเติม ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ แอปฯ ThaID 3. หลังจากสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ เลือกหมวดหมู่ “คนพิการ” 4. สามารถใช้งาน 3 บริการหลักเพื่อผู้พิการได้ทันที ✅บริการบัตรประจำตัวผู้พิการ ✅บริการเช็กเบี้ยความพิการ ✅บริการกู้ยืมเงินเพื่อผู้พิการ แอปฯ ทางรัฐ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ให้คุณเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 120 บริการได้ในแอปฯ เดียว สะดวก ง่าย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย รู้จักแอปฯ ทางรัฐ มากขึ้น📍https://dg.th/pjdgr4my3k ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ👉https://dg.th/8xb9pf2z7n https://youtu.be/8dUkMO1o9oA

คลิปสรุปแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ ‘ตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์’ แบบเข้าใจง่าย

26 Jul 66 | 3390
DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 คืออะไร? หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด และหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาดูไปพร้อมกันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen อยากรู้… หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาหาคำตอบร่วมกันที่นี่! หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง DGA เดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไม่รอแล้วนะ! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  อ่านรายละเอียดได้ที่👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen ภาครัฐต้องรู้! หน่วยงานรัฐระดับมาตรฐานต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาติดตามกันต่อกับ “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติและยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างถูกต้อง DGA พร้อมเดินหน้าสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงต่อไม่รอแล้ว! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen

DGA Auditorium

DGA Books

DGA Express

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า