e-Saraban


14 January 2564
49190

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ กัน ให้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) บนระบบ G-Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application

ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้อง ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ

จุดเด่นของบริการ
หน่วยงานลดภาระในการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์โดยผ่านมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล e-CMS 2.0 และ อีเมล ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. หน่วยงานลดภาระจัดหาเครื่องแม่ข่ายและบุคคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบ
  3. ลงนามอิล็กทรอนิกส์ด้วย Mobile Application
ผู้ใช้งานสามารถ เข้าใช้งานระบบ ได้ที่ https://saraban.egov.go.th
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

การอบรมฟังก์ชันใหม่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DGA ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานด้านสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเว็บไซต์ https://saraban.egov.go.th นั้น

ในการนี้ สพร. ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อนำเสนอรายละเอียดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Self-Management) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่าน ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team  ซึ่งสามารถดูวิดีโอเพื่อการทบทวนได้ในหน้านี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า DGA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6060 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@dga.or.th

วิดีโอสาธิตการใช้งาน

รับชมวีดิโอการอบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2566

เพิ่มเพื่อน


แอด DGA เป็นเพื่อน เพื่อติดตามข่าวสารรัฐบาลดิจิทัล

เอกสารแนบ

1
2
3

คู่มือ e-Saraban Mobile App

351 ครั้ง
4
5
6
7

FAQ Mobile App

180 ครั้ง