e-Saraban


14 มกราคม 2564
25315

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ กัน ให้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) บนระบบ G-Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application

ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้อง ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ

จุดเด่นของบริการ
หน่วยงานลดภาระในการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์โดยผ่านมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล e-CMS 2.0 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  2. หน่วยงานลดภาระจัดหาเครื่องแม่ข่ายและบุคคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://saraban.egov.go.th
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

แจ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban As A Service)

เนื่องจาก DGA จะมีการปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้งานสะดวก มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบจะมีการแจ้งขอให้ผู้ใช้งานบันทึกรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ โดยดำเนินการในช่วงเวลา ดังนี้

  • สามารถบันทึกรหัสเดิมในปัจจุบันได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
  • สามารถใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้ทันทีหลังจากบันทึก เป็นต้นไป
  • วิธีการบันทึกรหัสผ่านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข้อมูลได้ที่ www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/e-saraban/ หรือ DGA Contact Center 02-612-6060 หรือ contact@dga.or.th

(โปรดสังเกต เว็บไซต์จะต้องเป็น dga.or.th หรือ www.dga.or.th หรือ saraban.egov.go.th เท่านั้น)

เอกสารแนบ

1

คำถามที่พบบ่อย e-Saraban

352 ครั้ง
2