เยี่ยมชมดูงาน


28 November 2563
4732

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ DGA ยิ่งขึ้น

โดยมีรูปแบบการเยี่ยมชมดูงาน 2 รูปแบบ คือ

     1. เยี่ยมดูงานผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่ DGA มีนโยบายการทำงานแบบ WFH และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     2. เยี่ยมชมดูงาน ณ สถานที่ของ DGA ในกรณีสถาณการณ์ปกติ

ข้อปฏิบัติและระเบียบการเข้าเยี่ยมชมดูงานมีดังนี้

     1. เยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 25 ท่าน ในกรณีเยี่ยมชมดูงานผ่านระบบออนไลน์สามารถพิจารณาจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตามความเหมาะสม
     2. เยี่ยมชมดูงานได้ในวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น.
     3. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยระบุรายละเอียดดังนี้

        – ชื่อหน่วยงานและรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
        – ช่วงวัน เวลา และระยะเวลาที่ประสงค์ในการเยี่ยมชม
        – วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
        – ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมอีเมลและเบอร์โทรติดต่อกลับ
        – ระบุหัวข้อเข้าเยี่ยมชมดูงาน โดยพิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้

        1. บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
        2. บริการและโครงการ ของ DGA อาทิ

           – สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)
           – ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi)
           – สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA)
           – One Stop Service
           – Digital Platform / Services

        3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
        4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
        5. หัวข้ออื่น ๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล

     4. การขอเยี่ยมชมดูงานถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจาก DGA กลับไปยังหน่วยงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
     5. หากได้รับยืนยันการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โปรดแจ้งส่วนการตลาดและการสื่อสาร อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิมตามที่ได้ตกลงไว้ มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเดิม
     6. กรุณาเตรียมความพร้อมหรือมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 30 นาที
     7. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานมาตามที่อยู่ด้านล่างโดยมีรายละเอียด ดังนี้

        เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

        ที่อยู่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

        ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th