เยี่ยมชมดูงาน


28 พฤศจิกายน 2563
628

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของดีจีเอดียิ่งขึ้น โดยมีระเบียบการดังนี้

1.เยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 35 ท่าน
2.เยี่ยมชมดูงานได้ในวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.
3.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

 • ชื่อหน่วยงานและรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
 • วัน เวลา และระยะเวลาในการเยี่ยมชม
 • วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
 • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมอีเมลและเบอร์โทรติดต่อกลั
 • ระบุหัวข้อเข้าเยี่ยมชมดูงาน โดยเลือกจากหัวข้อต่อไปนี้
  • บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  • บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาทิ การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
  • หัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
  • การขอเยี่ยมชมดูงานถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจากดีจีเอกลับไปยังหน่วยงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น

4.การขอเยี่ยมชมดูงานถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจากดีจีเอกลับไปยังหน่วยงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
5.หากได้รับยืนยันการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โปรดแจ้งส่วนการตลาดและการสื่อสาร อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิมตามที่ได้ตกลงไว้ มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเดิม
6.กรุณามาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 30 นาที ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานมาที่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชั้น 17 อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th