ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX)


16 March 2565
8992

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อยกระดับรัฐบาลไปสู่การเป็น “รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยงและเปิดเผย” หรือ “Open and Connected Government”

โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนชาติ นโยบายต่างๆ ของประเทศ ในพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและให้สำนักงานฯ ดำเนินการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Government Data Exchange: GDX) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 15

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) 194 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 ที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GDX กว่า 35.3 ล้านครั้ง และมีหน่วยงานที่เปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) 7 หน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น โดยมีข้อมูลที่เข้าถึงได้ 36 ชุดข้อมูล รายละเอียดตาม https://gdx.dga.or.th/DataCatalog/Dictionary

คำนิยาม

หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) หมายถึง หน่วยงานที่มีการจัดทำ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้ในการดำเนินการใด ๆ ตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง (ข้อมูลทะเบียนราษฎร) กรมพัฒนาธุรกิจการ (ข้อมูลนิติบุคคล) เป็นต้น

ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Government Data Exchange: GDX) หมายถึง ระบบดิจิทัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 15

หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer) หมายถึง หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน หรือการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer)

สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลจากหลายหน่วยงานภายใต้มาตรฐาน และวิธีการเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer)

 1. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) ได้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 13 ภายใต้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลฯ กำหนด
 1. ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางกำกับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน และระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง เช่น มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน/ระบบงาน (Authentication) มีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) มีการจัดเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูล (Log) มีมาตรการป้องกันการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับรับอนุญาต (Hacking) หรือโจมตี (Denials of Service) และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทำหน้าที่ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) ซึ่งรวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการเชื่อมต่อ (API Document) การทดสอบการเชื่อมโยง (Test) รวมถึงการติดตาม (Monitor) และรวบรวมสถิติการใช้งาน (Reports) ลดภาระการดำเนินการดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลฯ

สื่อเรียนรู้

https://www.youtube.com/embed/Pu4m5h3OuD8

ลักษณะเชิงเทคนิค

ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Gateway) ระหว่างระบบดิจิทัลของหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer) และหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) โดยขั้นตอนในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) มีดังนี้

 1. ระบบให้บริการประชาชน (e-Service) หรือระบบสนับสนุนการให้บริการ (Back Office) ของงหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer) ส่งคำร้องขอข้อมูล (Request) ไปยังระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX)
 2. ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) ตรวจสอบว่าหน่วยงานผู้ร้องขอข้อมูลได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) หรือไม่ หากหน่วยงานผู้ร้องขอข้อมูลมีสิทธิ์ดังกล่าว ระบบ GDX จะทำส่งต่อคำร้องขอข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer)
 3. หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) ทำการเรียกข้อมูลตามที่ได้รับร้องขอจากระบบฐานข้อมูลตามคำร้องขอข้อมูลที่ได้รับ และส่งข้อมูลที่เรียกได้ไปยังระบบ GDX
 4. ระบบ GDX ทำการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) ไปยังระบบให้บริการประชาชน (e-Service) หรือระบบสนับสนุนการให้บริการ (Back Office) ของหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer) โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่รับส่งไว้ที่ระบบ GDX แต่อย่างใด

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 13 “เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน” 

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 15 “ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. กำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
 2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกำกับติดตามให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด
 3. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
 4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 มาตรา 8 (3) มาตรา 8 (3) “ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ”
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๐ “ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ”
 3. หนังสือเวียนเรื่อง การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง วันที่ 8 กันยายน 2563 โดยกำหนดให้ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) ที่ สพร. ได้จัดทำนั้น เป็น แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 “ในวาระเริ่มแรก ให้สำนักงานดำเนินการให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง ตามมาตรา ๑๕ เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกินสองปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่จะมาดำเนินการเกี่ยวกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางฯ”

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่หน่วยงานมีข้อมูลดิจิทัลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และจะเปิดให้หน่วยงานอื่นเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) นั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่มี หรือมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลถือเป็น “ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” และ (ตามมาตรา 27) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 27 ซึ่งครอบคลุมถึง

 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24(4))
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24(5))

ทั้งนี้ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถือเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” ซึ่ง ดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 6) และ สพร. มีการดำเนินการต่างตามที่กำหนดในมาตรา 40 กล่าวคือ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับ จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 2. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น
 3. จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ดังนั้น หน่วยงานที่มีข้อมูลดิจิทัลสามารถกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล หรือคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจัดทำข้อตกลง/คำสั่งดังกล่าวในรูปแบบ สัญญาผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement: DPA) กับ สพร. ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX) ติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่ให้บริการ และบริหารจัดการ โดย สพร. ระบบคลาวด์ภาครัฐดังกล่าวมีระดับเสถียรภาพ (SLA) ไม่น้อยกว่า 99.5% และเป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุม มีความปลอดภัยสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems – ISMS)

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐได้รับการพัฒนาขึ้น โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ดังนี้

 1. การพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบและแพลตฟอร์มต่างๆ ของ สพร. ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 9001
 2. ก่อนที่จะเปิดแอปพลิเคชัน ระบบและแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการจริง แอปพลิเคชันระบบ และแพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องผ่านการทดสอบ ทั้งในด้านคุณสมบัติ (Functional Test) และด้านอื่นๆ (Non-Functional Test) เช่น Performance Test และ Security Test โดยผลการทดสอบต้องแสดงให้เห็นว่าระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ มีระดับความมั่นคงสูง (Highly Available) มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่ำ

สพร. ทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม (Security Test) โดยใช้อย่างน้อย 2 วิธี ดังนี้

 1. วิธี Static Application Security Testing (SAST) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ Source Code ของแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มที่เขียนขึ้น ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี หรือถูกเจาะโดยผู้ไม่หวังดีมากน้อยเพียงใด
 2. วิธี Vulnerability Assessment (VA) ซึ่งเป็นการตรวจสอบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ติดตั้งแล้วในภาพรวม ว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีเนื่องจากการตั้งค่า (Settings) ต่างๆ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอหรือไม่

การติดต่อขอใช้บริการ

หน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้บริการ ติดต่อได้ที่ DGA Contact Center โทร : 02- 612-6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

*** บริการนี้ ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไป หรือภาคเอกชนใช้งาน ***

รายละเอียดเพิ่มเติม