ร่วมงานกับเรา


ผู้เชี่ยวชาญ 1-2 กลุ่มงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ / บริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) TDGA-3

ดูแลเว็ปไซต์ ดูแลระบบ ออนไลน์

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 ส่วนกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

บริหารโครงการจัดทำบทวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

-Data Analytics Report -Data Visualization สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

นักวิเคราะห์อาวุโส 1-2 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กลุ่มงานบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ดิจิทัล สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล