ร่วมงานกับเรา


ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและติดตามนโยบาย

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.

นักวิเคราะห์อาวุโส-ด้านบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 3 อัตรา

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานภาพรวมและซับซัอน เพื่อบริหารงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถาบันฯ และสำนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ให้คำปรึกษาในการการควบคุม ติดตามการประสานงาน รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง