ร่วมงานกับเรา


นักกลยุทธ์ 1 ส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ รวมถึงจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นักวิเคราะห์อาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

Digital Skill/งานบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ดิจิทัล/สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ลูกจ้างชั่วคราว

อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน

นักกลยุทธ์อาวุโส งานแผน งบประมาณและติดตามประเมินผล

การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นักเทคโนโลยีดิจิทัล งานบริการลูกค้า

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน DGA Contact Center / Customer Account Management and Security Operation Center

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ (Programmer)

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.