ร่วมงานกับเรา


ลูกจ้างชั่วคราว

อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน

นักกลยุทธ์อาวุโส งานแผน งบประมาณและติดตามประเมินผล

การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นักวิเคราะห์ 1-งานเลขานุการและสารบรรณ

งานจัดประชุม , งานธุรการสารบรรณ , ติดต่อบุคคลภายนอกและภายในสำนักงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล

บริหารจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม บริหารจัดการงานบริการลูกค้า T Managment / IT Operation

นักเทคโนโลยีดิจิทัล งานบริการลูกค้า

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน DGA Contact Center / Customer Account Management and Security Operation Center

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ (Programmer)

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

ศึกษา สำรวจข้อมูลความต้องการ และจัดทำรายงานพื้นฐาน รวมทั้งปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบดิจิทัลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบายของหน่วยงาน และกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ สพร.