ร่วมงานกับเรา


นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

-Data Analytics Report -Data Visualization สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ 1-2 กลุ่มงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ / บริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิเคราะห์อาวุโส 1-2 ส่วนพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ

พัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงาน

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1 กลุ่มงานบริหารจัดการโครงการหน่วยงานภายนอก

วางกลยุทธ์ นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์พื้นฐานของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 ส่วนให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล

วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล