โครงการ Digital Transcript


30 March 2566
3997

โครงการ Digital Transcript นับเป็นก้าวแรกของการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทั้งนิสิตนักศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร รวมถึงลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษด้วยการออกเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้สำเร็จ สอดรับการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล และเดินหน้าผลักดันประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างประเทศที่ทันสมัย (Smart Nation) และชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้น (Smart Life)

Digital Transcript คืออะไร? มีแล้วสะดวกอย่างไร?

ที่มาโครงการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการใช้งาน Digital Transcript และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ จนปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่สามารถให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ได้แล้ว 80 มหาวิทยาลัย (ข้อมูลอัปเดต ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
  • มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมออกหนังสือราชการ เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ การออกเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัลซึ่งมี Digital Transcript เป็นหนึ่งในเอกสารนำร่อง

กระบวนการของ Digital Transcript

สำหรับการจัดทำ Transcript ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบริการนี้ เรียกว่า PKI (Public Key Infrastructure) หรือ เทคโนโลยีกุญแจคู่สาธารณะ ผู้ได้รับไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ใช้งานกันโดยทั่วไป หรือตรวจสอบผ่านระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Validation Portal) โดยไม่จำเป็นต้องทำหนังสือกลับไปสอบถามหรือขอคำยืนยันจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอีกต่อไป

ในระยะแรก DGA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้มีการจัดทำ Digital Transcript ในรูปแบบที่ เรียกว่า “Secure Transcript” ก่อน ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เอกสารถูกแก้ไขหรือปลอมแปลงได้ยาก และตรวจเช็กได้โดยง่าย ในระยะถัดไป จะร่วมกันผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ XML แนบไปกับไฟล์ Digital Transcript เรียกว่า “Smart Transcript” เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านช่องทางดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ และนำไปสู่การสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป

การตรวจสอบเอกสาร Digital Transcript

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบ Digital Signature ว่าเป็นเอกสารของจริงได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Adobe Acrobat Reader หรือเช็กผ่าน https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนให้เปิดรับเอกสารทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพื่อช่วยกันลดการใช้กระดาษ และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ ไปพร้อมๆ กัน

อัปเดต รายชื่อ 82 มหาวิทยาลัยที่ให้บริการ Digital Transcript ได้แล้ว!

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยมหิดล

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

10

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

มหาวิทยาลัยพะเยา

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

17

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

21

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

27

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

28

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

31

มหาวิทยาลัยนครพนม

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

37

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

38

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

41

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

42

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

43

มหาวิทยาลัยศิลปากร

44

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

45

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

46

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

47

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

48

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

49

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

50

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

51

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

52

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

53

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

54

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

55

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

56

มหาวิทยาลัยทักษิณ

57

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

61

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

62

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

63

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

64

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

65

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

66

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

67

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

68

มหาวิทยาลัยสยาม

69

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

70

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

71

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

72

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

73

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

74

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

75

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

76

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

77

มหาวิทยาลัยเกริก

78

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

79

วิทยาลัยเชียงราย

80

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

81

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

82

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยอัปเดต ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมต่างๆ ใน 19 กระทรวง

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2. กรมประชาสัมพันธ์

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7. สำนักงบประมาณ

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

11. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

15. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

16. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

17. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

18. กรมธนารักษ์

19. กรมบัญชีกลาง

20. กรมศุลกากร 

21. กรมสรรพสามิต

22. กรมสรรพากร

23. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

24. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

25. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

26. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

27. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

28. กรมพลศึกษา

29. กรมการท่องเที่ยว

30. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

32. กรมกิจการผู้สูงอายุ

33. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

34. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

35. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

36. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

37. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

38. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

39. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

40. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

41. กรมการข้าว

42. กรมชลประทาน

43. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

44. กรมประมง

45. กรมปศุสัตว์

46. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

47. กรมพัฒนาที่ดิน

48. กรมวิชาการเกษตร

49. กรมส่งเสริมการเกษตร

50. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

51. กรมหม่อนไหม

52. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

53. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

54. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

55. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

56. กรมเจ้าท่า

57. กรมการขนส่งทางบก

58. กรมการขนส่งทางราง

59. กรมท่าอากาศยาน

60. กรมทางหลวง

61. กรมทางหลวงชนบท

62. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

63. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

64. กรมอุตุนิยมวิทยา

65. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

66. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

67. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68. กรมควบคุมมลพิษ

69. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

70. กรมทรัพยากรธรณี

71. กรมทรัพยากรน้ำ

72. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

73. กรมป่าไม้

74. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

75. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

76. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

77. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

78. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

79. กรมธุรกิจพลังงาน

80. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

81. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

82. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

83. กรมการค้าต่างประเทศ 

84. กรมการค้าภายใน

85. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

86. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

87. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

88. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

89. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

90. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

91. กรมการปกครอง

92. กรมการพัฒนาชุมชน

93. กรมที่ดิน

94. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

95. กรมโยธาธิการและผังเมือง

96. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

97. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

98. กรมคุมประพฤติ

99. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

100. กรมบังคับคดี

101. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

102. กรมราชทัณฑ์

103. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

104. สำนักงานกิจการยุติธรรม

105. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

106. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

107. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

108. กรมการจัดหางาน

109. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

110. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

111. สำนักงานประกันสังคม

112. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

113. กรมการศาสนา

114. กรมศิลปากร

115. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

116. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

117. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

118. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

119. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

120. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

121. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

122. กรมการแพทย์

123. กรมควบคุมโรค

124. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

125. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

126. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

127. กรมสุขภาพจิต

128. กรมอนามัย

129. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

130. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

131. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

132. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

133. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

134. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

135. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

136. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

137. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

138. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

139. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

140. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

141. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

142. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายชื่อหน่วยงานองค์การมหาชน

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

7. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

8. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

9. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

11. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

12. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

14. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

15. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

17. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

19. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

20. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

21. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

22. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

23. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

24. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

25. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

26. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

28. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

29. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

31. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

32. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

33. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

34. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

35. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

36. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

16 หน่วยงาน นำร่องรองรับ Digital Transcript