ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center: DGTi)


13 July 2566
162694

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดโครงการ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรเพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทย ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

ผลงานของศูนย์

ส่งเสริมงานบริการประชาชนในท้องถิ่น สะดวก ทันสมัย ด้วย “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ปี 65” จากการผลักดันของ รมต. อนุชา ผ่าน DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โครงการที่ผ่านมา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” หรือ “DGTi Local Government Awards 2022” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมชูนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเชื่อมการทำงานรัฐบาลกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแบบไร้รอยต่อ ด้วยแนวคิดรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ก.ก.ถ. นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานแสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รางวัลครั้งนี้ด้วย
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล โดยรายละเอียดเรียงตามลำดับตัวอักษรของจังหวัด ดังนี้
  • รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผลงาน YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ผลงาน E-smart pahung (ป่าหุ่ง)
  • รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล ได้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา young kids 6 part เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ “ร้องทุกข์ออนไลน์” Online Petition and Service Center เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แอปพลิเคชันนครนนท์ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา MYKhaoroopchang ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา โครงการ APPLICATION KHOHONG SMART CITY เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยดิจิทัล เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพของรพ.สต.ตำบลเมืองพาน เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) “หนองหอยสุขใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ โครงการจัดการศึกษาภาษาท้องถิ่นสู่สากล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบของ Smart Car องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการ SMART EMS : ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย (Smart Kids)

Download หนังสือ