ภาษีไปไหน


14 January 2564
3885

ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชน ภาษีไปไหน? และ ภาษีมาจากไหน? เป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ 

“เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน”

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพัฒนาต่อยอดบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเป็นภาพรวมสถิติในรูปแบบ Dashboard การจัดอันดับ Ranking ข้อมูล และการแสดงข้อมูลในแผนที่ประเทศไทยรูปแบบง่ายๆ พร้อมมีช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Download แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน

Scan QR Code