GIN


14 January 2564
13901
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ Government Information Network : GIN

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ Government Information Network : GIN

GIN เป็นบริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ เป็นผู้พัฒนาและดำเนินงานด้วยระบบเครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

ที่มา

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วย มีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุน และขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น การบูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN จึงเกิดขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และดำเนินการบริหารจัดการโดยดีจีเอ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางให้ครอบคลุมส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

2.เพื่อบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายสื่อสารภายในของหน่วยงานภาครัฐ (Government Intranet) ที่รองรับระบบงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการบูรณาการข้อมูล และการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

3.สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Common Services) ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย GIN เพื่อลดระยะเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วย และลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ

แนวทางการบูรณาการและพัฒนา GIN
 
1.พัฒนา ปรับปรุง ขยาย และบูรณาการเครือข่ายให้ครอบคลุมส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานในระดับ
กระทรวง กรม กอง และสำนักงานสาขาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ
 
2.บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายสื่อสารภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Intranet) ที่รองรับระบบงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการบูรณาการข้อมูลและ
การทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
 
3.สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาหรือนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Common Services) ให้บริการผ่าน
เครือข่าย GIN เพื่อลดระยะเวลาและลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายของภาครัฐ โดยมีลักษณะการดำเนินงานดังนี้
  • เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐตามภารกิจเฉพาะด้าน เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
  • เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่
    ▪เชื่อมโยงระหว่างกรมภายใต้กระทรวง
    ▪เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใต้กรม
    ▪เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
4.ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานที่สำคัญของรัฐบาล เช่น ระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ระบบบูรณาการและติดตามข้อมูลการรับจำนำข้าว
 
5.ยกระดับคุณภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐที่สำคัญผ่านเครือข่าย GIN 
 
6.พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่าย GIN

การให้บริการ

1.ยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

2.ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเดิมกับเครือข่าย GIN

3.อบรมให้ความรู้การใช้งานเครือข่าย GIN

4.บริการเครือข่ายหลักทั้งวงจรหลักและวงจรสำรอง

5.เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

6.หน่วยงานในระดับผู้ใช้งาน (End Point) มีระดับ SLA = 99.5%

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th