นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


26 August 2563
11329
DGA New social

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DGA

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศ สพร. ที่ 10-2565 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยท่านสามารถอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว แต่ละบริการได้ ดังนี้

1. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ standard.dga.or.th

2. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

3. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

4. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference)

6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews)

7. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของการจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลและการติดตามประเมินผล

8. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

9. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

10. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailgoThai)

11. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

12. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

13. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

14. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบท้องถิ่นดิจิทัล

15. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำหรับผู้สมัครงาน และผู้ปฎิบัติงานใหม่

3. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

สพร. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพร. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) แต่ละบริการได้ ดังนี้

1. นโยบายคุกกี้เว็บไซต์ standard.dga.or.th

2. นโยบายคุกกี้เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

3. นโยบายคุกกี้แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน และแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล

4. นโยบายคุกกี้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

5. นโยบายคุกกี้ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Gin Conference)

6. นโยบายคุกกี้ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews)

7. นโยบายคุกกี้แพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน

8. นโยบายคุกกี้ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

9. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)  ของระบบท้องถิ่นดิจิทัล

4. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องได้ ดังนี้

1. แบบคำร้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2. แบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

5. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)