คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


11 กันยายน 2563
1234

ประธานกรรมการ

อยู่ระหว่างการสรรหา

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)

นายภุชงค์ อุทโยภาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการโดยตำแหน่ง
ปฎิบัติราชการแทนกรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล