คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


11 กันยายน 2563
4913

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ประธานกรรมการ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ศ. ดร.สัญญา มิตรเอม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)

ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล