คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


13 February 2567
13821
นายธนา โพธิกำจร

นายธนา โพธิกำจร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
นายอภิรัต ศิรินาวิน

นายอภิรัต ศิรินาวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
ท่านวุฒิรักษ์ new

นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล)
นายฉัตรชัย ธนาฤดี

นายฉัตรชัย ธนาฤดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
นายเทพรัตน์ พิมลเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทพรัตน์ พิมลเสถียร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)
นายวิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ กรรมการโดยตำแหน่ง

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ปฏิบัติราชการแทนกรรมการโดยตำแหน่ง

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ