คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


11 September 2563
9593

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)

นายสัญญา มิตรเอม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)

นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล