คณะผู้บริหาร


4
2
1
3
5
2
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453038
3
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453013
4
ณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453039
5
ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
เบอร์ติดต่อ 0800453032
6
7
8
9
10
6
ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453380
7
ปณิธาน เขินอำนวย
ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453088
8
อุสรา วิสารทานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ
เบอร์ติดต่อ 0800453471
9
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453360
10
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
เบอร์ติดต่อ 0800453421
11
12
13
14
15
11
สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453234
12
คณาพร สนธยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
เบอร์ติดต่อ 0800453154
13
ธนกร ศรีคำดี
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ 0800453135
14
บรรเจิด พรหมโสภา
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
เบอร์ติดต่อ 0800453182
15
ทิสวรรณ ชูปัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์ติดต่อ 0800453125