คณะผู้บริหาร


4
2
1
3
5
2
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453038
3
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453031
4
ณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453039
5
ณพิชญา เทพรอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453025
6
7
8
9
10
6
ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453380
7
อุสรา วิสารทานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์
เบอร์ติดต่อ 0800453471
8
ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 1 และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2
เบอร์ติดต่อ 0800453230
9
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ
เบอร์ติดต่อ 0800453360
10
นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 0800453192
11
12
13
14
11
จุลพงษ์ ผลเงาะ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 0800453050
12
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453421
13
ดร.เรขา ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
เบอร์ติดต่อ 0800453124
14
คณาพร สนธยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
เบอร์ติดต่อ 0800453154