คณะผู้บริหาร


4
2
1
3
1
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453038
2
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453013
3
ณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453278
4
ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453032
5
6
7
8
9
5
ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อํานวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453380
6
คณาพร สนธยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
เบอร์ติดต่อ 0800453154
7
ปณิธาน เขินอำนวย
ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เบอร์ติดต่อ 0800453088
8
อุสรา วิสารทานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ
เบอร์ติดต่อ 0800453471
9
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
เบอร์ติดต่อ 0800453421
10
11
12
13
14
10
บรรเจิด พรหมโสภา
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
เบอร์ติดต่อ 0800453182
11
ธนกร ศรีคำดี
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ 0800453135
14
ทิสวรรณ ชูปัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์ติดต่อ 0800453125
15
16
17
18
19
15
สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453234
16
ดร.มณฑา ชยากรวิกรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453006
17
เกียรติศักดิ์ เรืองรอด
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453008
18
วิจักขณ์ ซื่อวาจา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 0800453009
19
อธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
เบอร์ติดต่อ 0800453282