คณะผู้บริหาร


4
2
1
3
5
2
ไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453038
3
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453013
4
ณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453039
5
ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453032
6
7
8
9
10
6
ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453380
7
คณาพร สนธยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
เบอร์ติดต่อ 0800453154
8
ปณิธาน เขินอำนวย
ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เบอร์ติดต่อ 0800453088
9
อุสรา วิสารทานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ
เบอร์ติดต่อ 0800453471
10
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
เบอร์ติดต่อ 0800453421
11
12
13
14
15
11
บรรเจิด พรหมโสภา
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
เบอร์ติดต่อ 0800453182
12
ธนกร ศรีคำดี
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ 0800453135
15
ทิสวรรณ ชูปัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์ติดต่อ 0800453125
16
17
18
19
20
16
สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453234
17
ดร.มณฑา ชยากรวิกรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
เบอร์ติดต่อ 0800453006
18
เกียรติศักดิ์ เรืองรอด
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ 0800453008
19
วิจักขณ์ ซื่อวาจา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 0800453009
20
อธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
เบอร์ติดต่อ 0800453282