คำรับรองการปฏิบัติงาน


15 พฤษภาคม 2561
1234

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วย

คำรับรองการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

เอกสารแนบ