คำรับรองการปฏิบัติงาน


15 พฤษภาคม 2561
649

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วย

คำรับรองการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8