แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)


12 July 2565
2877

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ทางกฎหมายในการสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service (OSS) สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ได้มีการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกสำหรับภาคธุรกิจและภาคประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ดี หากกล่าวถึงผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมด ยังหมายรวมถึงชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันพบว่า การอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการของภาครัฐสำหรับชาวต่างชาติของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ ต่างมีการให้บริการแยกออกจากกัน ยังไม่เกิดการรวบรวมงานบริการทั้งหมดไว้ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นจะต้องยกระดับงานบริการสำหรับชาวต่างชาติให้เกิดความสะดวกเนื่องจากชาวต่างชาติมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและขีดความสามารถของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

DGA ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อวางแนวทางสำหรับการพัฒนาบริการภาครัฐให้แก่ชาวต่างชาติ โดยพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมข้อมูล งานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของชาวต่างชาติ (Foreigner Expectations Analysis) และแบบอย่างการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติจากประเทศผู้นำ (Leading Practice Analysis) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

นอกจากการศึกษาข้างต้นแล้ว DGA ยังได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านขีดความสามารถของระบบ บริการที่อยู่บนพอร์ทัลบริการ อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้นำมาประกอบและจัดทำเป็นแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่ DGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปขับเคลื่อนต่อได้จริงในทิศทางที่สอดคล้องกัน

📹 DGA เดินหน้าแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

📹 The DGA has developed a five-year "The Next of Digital Government Service for Foreigners Roadmap”

✈ การแบ่งกลุ่มชาวต่างชาติ และการรับบริการของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

👨‍💻 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องและการให้บริการชาวต่างชาติในประเทศในปัจจุบัน

🔍 ภาพรวมการพัฒนา The Next of Digital Government Service for Foreigners

เอกสารแนบ

1
2
3
4