ประวัติความเป็นมา


18 August 2563
28499

การเดินทางของ DGA เพื่อมุ่งสู่ Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น

พ.ศ. 2540

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หรือ GITS

วันที่ 21 พฤษภาคม 2540 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ (Government Information Network : GINet) และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หรือ Government Information Technology Services (GITS) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2554

สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีการประกาศจัดตั้ง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยกำหนดให้โอนบรรดาอำนาจ หน้าที่ และกิจการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เฉพาะในส่วนของ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และบรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ในระยะเวลาต่อมามีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) การให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)

พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีการประกาศจัดตั้ง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย แสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นจริง มีการปรับโลโก้ และใช้เฉดสีใหม่ โดย

สีส้ม – สื่อถึงการเป็นองค์กรที่ทันสมัย พร้อมปรับตัวตามเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ตลอดเวลา
 
สีน้ำเงินเข้ม – สื่อถึงการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ เป็นมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงาน Smart Connector ให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล
และ DGA จะเป็นผู้สร้างสรรค์ สนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลของไทยเกิดขึ้นได้จริง