มีดี Me-D (e-Marketplace)


7 August 2566
804

ศูนย์รวมผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เป็นบริการที่รวบรวมรายการผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากการลงทะเบียนกับ สพร. จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกการสรรหาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานผู้จัดอบรมต่างๆ เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลหลักสูตรการอบรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายผลต้นแบบไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ มิได้เป็นการรับรองคุณภาพสถานประกอบการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์

  • อำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกการสรรหาผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • จัดทำศูนย์ข้อมูลหน่วยงานจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
  • เผยแพร่ Best practice ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการทำงานและบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

จุดเด่น:

  • ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล เช่น

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA),

       เว็บภาษีไปไหน (Govspending.data.go.th),

       สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI),

       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI),

       สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

  • การจัดกลุ่มข้อมูล ช่วยให้ค้นหาผู้ประกอบการได้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้

กลุ่มเป้าหมาย (Target)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

  • เจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ ระดับท้องถิ่น
  • ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมายรอง

  • ประชาชนทั่วไป

ช่องทางการใช้บริการ

สนใจใช้บริการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ me-d.dga.or.th