ค่านิยมองค์กร


18 สิงหาคม 2563
3827

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสำนักงานนั้นจำเป็นต้องมีค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมาย สำนักงานจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) และพฤติกรรมที่คาดหวังใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของสำนักงาน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคน ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม โดยเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ ผลักดันให้ทีมงานร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด โดยสำนักงานได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ ดังนี้

1. C: Co-creation ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่รัฐบาลดิจิทัล
ความหมาย : สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

2. H: High Performance สร้างผลงานคุณภาพ
ความหมาย : มุ่งสร้างผลงานคุณภาพและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ คิดและพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

3. A: Agility ปรับตัวให้เร็ว คล่องตัวสูง ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย : เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง คล่องตัวสูง แสวงหาวิธีการ กล้าลองทำสิ่งใหม่ และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. N: Nation First ประโยชน์ของประเทศสำคัญที่สุด
ความหมาย : เห็นแก่ส่วนรวม ยึดประโยชน์ชาติเป็นสำคัญ

5. G: Good Governance โปร่งใส ตรวจสอบได้
ความหมาย : มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

6. E: Entrepreneur มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่
ความหมาย : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ พัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง