การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT


1 กรกฎาคม 2563
1234

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3.บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

  • การปฏิบัติหน้าที่
  • การใช้งบประมาณ
  • การใช้อำนาจ
  • การใช้ทรัพย์สินของราชการ
  • การแก้ไขปัญหาการทุจริต
  • คุณภาพของการดำเนินงาน
  • ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  • การปรับปรุงการทำงาน

1.รายงานประจำปี
2.รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
3.ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ
4.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารแนบ

22

Fraud Risk Mgt_not animation_v.6

12345 ครั้ง
23

Fraud Risk Mgt_not animation_joev.1

12345 ครั้ง