โครงการทดสอบใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย Alpha version


13 มีนาคม 2564
74

ระบบกลางทางกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อยู่ระหว่างจัดทำ “ระบบกลางทางกฎหมาย” ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายผ่านการให้ความคิดเห็นแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายของประเทศ โดยมีระยะดำเนินงานดังนี้

ระยะที่ 1
จัดทำระบบให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของหน่วยงานรัฐ

ระยะที่ 2
จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ

จากเรื่องดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบกลางทางกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเปิดใช้งานจริงในช่วงกลางปีนี้ สคก. และ สพร. จึงจัดให้มีการทดสอบระบบ และเชิญผู้ที่สนใจยินดีเข้ามาร่วมทดลองแสดงความคิดเห็น รวมทั้งส่ง Feedback ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดทำระบบ ต่อไป

ผ่านทางเว็บไซต์   lawtest.egov.go.th 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

การทดสอบระบบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐให้นำโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่จริงมาใช้ในการรับฟังความคิดเห็น โดยหน่วยงานจะรับความคิดเห็นของท่านไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

“ขอขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายของประเทศร่วมกัน
ทุกเสียงของท่านจะถูกส่งตรงถึงหน่วยงานของรัฐอย่างแน่นอน”