โครงการอบรมหลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3


26 April 2559
322

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๓

(E-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO3)

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ณ ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความจำเป็นไปใช้เป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

           สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าว โดยการจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓” ขึ้น

ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

๑. ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กฎหมายดิจิทัล (Cyber Laws) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานการบริหารงานราชการและเอกชนของต่างประเทศ

๓. ได้รับรู้แนวความคิดและวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

๔. ได้รับรู้แนวคิดและวิธีการในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล

๕. ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

*ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ และ         นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4

[Estonia-eGA] Mrs Mari Pedak eID

0 ครั้ง
5

[Estonia-eGA] Examples of e-services

0 ครั้ง
6

[Estonia-eGA] eGa frameworks_Arvo Ott

0 ครั้ง
7
8
9
10
11
12

ครั้งที่ 3 EGA_StockRadars

0 ครั้ง
13
14

CEO3

0 ครั้ง
15
16
17
18
19
20
21
22
23