หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6 (e-Government Executive Program : e-GEP6)


26 April 2559
409

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖

(e-Government Executive Program : e-GEP)

 ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ รวมถึงสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้แนวทางการพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆของหน่วยงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

๑. แนวทางในการกำหนดนโยบายองค์กรในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ วิธีการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการยกระดับการบริหารงานและบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัล

๒. สามารถนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. แนวทางบริหารความเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ

๕. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรในแบบบูรณาการการให้บริการจากกรอบการจัดทำสถาปัตยกรรม (Enterprise Architecture)

๖. สามารถกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Open Government)

๗. เรียนรู้แนวคิด วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ต้นแบบและกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านการบริหารงานภาครัฐที่สอดคล้องกับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

๘. ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารหน่วยงานราชการที่ดำรง

 • ผู้อำนวยการระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๘ เดิม)  จนถึงผู้บริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี ๙ เดิม) ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า
 • ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น  (เทียบเท่า ซี ๘ และ ซี ๙ เดิม)
 • การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม      

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

  * ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ และ         นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bda@ega.or.th

  ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่นี่ค่ะ
  ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24

  2

  1 ครั้ง
  25