นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย


18 November 2563
773

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

อายุ

50 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (NECTEC)
  • ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (NECTEC)
  • หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Speech and Audio Technology (NECTEC)

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. ด้าน Computer Science, Tokyo Institute of Technology
  • M.Eng ด้าน Digital Signal Processing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • B.Eng ด้าน Electrical Engineering, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์