นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง


22 February 2564
1099

วันที่ดำรงตำแหน่ง

16 มีนาคม พ.ศ. 2564

อายุ

45 ปี

ประวัติการทำงาน

  • ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร วุฒิสภา
  • มกราคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความลับทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2563 ที่ปรึกษารักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  • มีนาคม 2560 – สิงหาคม 2562 คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 ที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • กรกฎาคม 2559 – มีนาคม 2560 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • กรกฎาคม 2559 – มีนาคม 2560 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • พฤษภาคม 2558 – มิถุนายน 2558 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายกำกับดูแลสื่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กุมภาพันธ์ 2558 – มีนาคม 2558 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ