นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย


11 September 2563
1869

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

อายุ

63 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2561 – 2563     ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
 • พ.ศ. 2561 – 2563     กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • พ.ศ. 2560 – 2561     กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • พ.ศ. 2556 – 2560    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
                             และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2549 – 2555     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
                             บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                             บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555               รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
                             บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด
 • พ.ศ. 2551 – 2555      กรรมการบริษัท แอดวานซ์ดาต้า
                              เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์