ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม


11 กันยายน 2563
1051

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อายุ

55 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2562 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประวัติการทำงาน

 • มี.ค. 2555 – มี.ค. 2561 : ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ก.ค. 2554 – มี.ค. 2555 : รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ต.ค. 2551 มิ.ย. 2554 : รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ม.ค. 2551 ก.ย. 2551 : รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ต.ค. 2547 – ก.ย. 2551 : ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ย. 2546 – ต.ค. 2547 : ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เม.ย. 2546 – พ.ย. 2546 : ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ค. 2541 – มี.ค. 2546 : ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • มิ.ย. 2538 – เม.ย. 2541 : ผู้บริหารภาคเอกชน
 • ม.ค. 2535 – พ.ค. 2538 : วิศวกร กองก่อสร้างและบำรุงรักษา, กองควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย