นางกรรณิการ์ งามโสภี


18 November 2563
640

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

67 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • อนุกรรมการ การเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านการบริหาร
 • กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัทรวมถึง บริษัท โรงพยาบาล Ar Yu ในประเทศพม่า