นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ


18 November 2563
949

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประวัติการทำงาน

  • มกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  • กุมภาพันธ์ 2560 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
  • ตุลาคม 2558 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  • เมษายน 2553 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี