นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม


18 November 2563
1019

วันที่ดำรงตำแหน่ง

27 กรกฎาคม 2564

อายุ

57

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็บมาสเตอร์ จำกัด 

ประวัติการทำงาน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็บมาสเตอร์ จำกัด 
  • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
  • อนุกรรมการด้านเทคโนโลยสารสนเทศและดิจิทัล คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  • อนุกรรมาธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบและการบูรณาการฐานข้อมูล (Big Data) ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
  • กรรมการ Center of Insurtech ให้คำปรึกษาในด้านการใช้ Big Data, AI, IoT, และการนำ Blockchain ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ และ Project ของ Start Up สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
  • เลขาธิการ ดูแลให้คำปรึกษาและบูรณาการในด้าน Blockchain, AI, IoT และ Big Data ให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สมาคมไทยบล็อกเชน
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • เลขาธิการประจำตัวคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่ม ชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
  • กรรมการบริหาร และเหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA)