นายเทพรัตน์ พิมลเสถียร


13 February 2567
1283

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

48 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • รองคณบดี / อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • นักวิเทศสัมพันธ์ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี