นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย


18 พฤศจิกายน 2563
197

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
 • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
 • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
 • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5
  (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6
  (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)