นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย


18 พฤศจิกายน 2563
1234

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนา (พ.ศ. 2544)
  • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก) (พ.ศ. 2545)
  • ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค) (พ.ศ. 2546)
  • ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน (พ.ศ. 2547)
  • ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9) (พ.ศ. 2548) 
  • รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น) (พ.ศ. 2551)
  • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (พ.ศ. 2553)
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) (พ.ศ. 2558)