นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ


18 November 2563
329

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ตุลาคม 2565

อายุ

55 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน

  • อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
  • อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประวัติการศึกษา

  • Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)
  • B. (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales,United Kingdom
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต