นายกรณินทร์ กาญจโนมัย


13 February 2567
1749

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการของกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 กองนโยบายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการของกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 กองนโยบายงบประมาณ และกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ)
  • ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงการคลัง/กระทรวงต่างประเทศ/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม)
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงคมนาคม)