นายกรณินทร์ กาญจโนมัย


18 November 2563
1408

วันที่ดำรงตำแหน่ง

14 ตุลาคม 2564

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการของกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 กองนโยบายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการของกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 กองนโยบายงบประมาณ และกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ)
  • ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงการคลัง/กระทรวงต่างประเทศ/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม)
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 (รับผิดชอบงบประมาณกระทรวงคมนาคม)