นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์


18 พฤศจิกายน 2563
39

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

61 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  • ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับสูง)
  • นักวิเคราะห์งบประมาณ (เชี่ยวชาญ)
  • นักวิเคราะห์งบประมาณ (ชำนาญการพิเศษ)
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3-4