นายภุชงค์ อุทโยภาศ


18 พฤศจิกายน 2563
334

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุ

57 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

  • รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • นายกสมาคม Computational Science and Engineering Association (ประเทศไทย) 2012-2016
  • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีศาลยุติธรรม
  • อนุกรรมการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • อนุกรรมการด้าน Enterprise Architecture ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของรัฐบาล