นายสัญญา มิตรเอม


18 November 2563
2552

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 26 เมษายน 2565

อายุ

53 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • 2555 – 2558 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 2552 – 2553 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 2550 – 2552 Metrology Engineer, Western Digital Corporation, USA

  • 2548 – 2550 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์