โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ 25


6 May 2558
471

โครงการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

 • คลิก ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
 • ส่งหนังสือคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลและหนังสือแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง CIO ซึ่งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัด มาที่อีเมลล์: cst@ega.or.th
 • สถานที่อบรม

  ณ ห้อง Kamolmart ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล

  หลักการและเหตุผล

  จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับองค์กรก็ตาม แต่หลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยังขาดการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมักจะเป็นในลักษณะที่แต่ละหน่วยงาน ขององค์กรวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หน่วยงานของตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นหรือความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่คล้ายคลึง กัน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าว ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้การใช้สารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศเกิดความซ้ำซ้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ ขาดการบูรณาการ หลายองค์กรไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนที่สอด คล้องกับพันธกิจขององค์กร

  จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)” โดยรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศอีกด้วย

  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น งานด้านกฎหมาย การปรับองค์กร การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
 • เพื่อให้ผู้เขารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มเป้าหมาย

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ CIO (Chief Information Officer) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รูปแบบการดำเนินโครงการ

  บรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • ยกระดับของผู้เข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการเรียนรู้นโยบายเพื่อการพัฒนางานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  รับสมัครจำนวนรุ่นละประมาณ ๔๐ ท่าน 

  หมายเหตุ:

 • กรณีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ CIO ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้
 • รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  เอกสารโครงการ

  6 ครั้ง
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32