OIT


20 April 2567
8

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างองค์กร

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน และงบประมาณ

ตัวชี้วัด 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัด 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส