โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7


30 December 2559
64

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการอบรม

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

(e-Government Executive Program: e-GEP)

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารราชการ การกำกับ ดูแล และติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในอันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ระยะและกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

 • การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
 • (อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

 • การอบรมนอกสถานที่ภายในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
 • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)
 • การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐและ
  พิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง
 • (รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

  นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

  เอกสารแนบ

  1
  2

  [15 มิถุนายน] Embeded-IoT

  0 ครั้ง
  3
  4
  5

  [4 พฤษภาคม] COBIT Workshop A4

  1 ครั้ง
  6

  [4 พฤษภาคม] 02_cascadesheet

  0 ครั้ง
  7
  8

  แผนบูรณาการ

  0 ครั้ง
  9

  Form_แผนบูรณาการ

  0 ครั้ง
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

  ตารางอบรม eGEP7_edit

  0 ครั้ง