โครงการอบรมหลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4


30 December 2559
42

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการอบรม

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๔

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ

ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมจากเอกสาร Download ด้านล่าง

Last update 21/02/2560

คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” (รอส.) รุ่นที่ ๔ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔” ขึ้น

กำหนดระยะเวลาการอบรม

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • การอบรมในประเทศ จำนวน ๙ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
  (อบรมทุกวันศุกร์ครึ่งวันบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
 • กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ครั้ง
 • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเอสโตเนียและประเทศฟินแลนด์ จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)
 • การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
 • และพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง

  (รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ ครั้ง)

  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@ega.or.th

  หรือ กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

  นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

  นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14