หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) รุ่นที่ ๒


31 May 2559
455


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ
(Security Engineer)
รุ่นที่ ๒”

โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องอบรม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

**ปิดรับลงทะเบียนแล้ว**

———————————————–

ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น
และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

๑. หลักการและเหตุผล

          สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นต่อบริการของภาครัฐในยุคดิจิทัล อีกทั้ง สรอ.ยังมีภารกิจในการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ 
          ด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. จึงได้มีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ ๒ หรือ Security Engineer#2” เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

๒. วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการดูแลรักษาระบบ ของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
 • เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 • เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของภาครัฐ
 •  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริการ G-CERT แก่หน่วยงานภาครัฐ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม
 • ๓. กลุ่มเป้าหมาย

       บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรม หรือผู้ใช้บริการต่างๆ ของ สรอ. โดยมีคุณสมบัติในการเข้าอบรม ดังนี้

 • เป็นผู้ดูแลระบบ หรือเครื่องให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เช่น OS : Windows Server, Linux , Network : Firewall, Switch เป็นต้น
 • สามารถเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐได้
 • สามารถให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ สรอ. ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถนำ Computer Notebook มาเข้าร่วมอบรมได้
 • สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร และมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 • หมายเหตุ: สรอ. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหน

  ๔. รูปแบบการดำเนินโครงการ

      บรรยาย ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา และการซักซ้อมรับมือภัยคุกคาม (Incident Drill)

  ๕. จำนวนผู้เข้าร่วมอบร

       จำนวน ๓๐ ท่าน (เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

  ๖. ค่าใช้จ่ายในการอบร

  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ นี้ (อบรมฟรี)
  เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น

  ๗. ระยะเวลาการอบรม

   วันที่  ๒ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  หมายเหตุ : อบรมทุกวันจันทร์และอังคาร (สัปดาห์แรกอบรม อังคารและพุธ)

  ๘. เงื่อนไขของการผ่านการอบรม

     ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฯ ต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

  ๙. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๖ (สุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต) หรือ ๓๖๐๒ (ฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล bda@ega.or.th

  หมายเหตุ

 • ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 • ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13