ภาพรวมด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีสากล ประจำปี 2558


12 February 2564
734

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อันดับสากล

การติดตามประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีสากลนั้น มีดัชนีชี้วัดเกี่ยวข้องหลายตัว ซึ่งให้มุมมองที่หลากหลายต่อการพัฒนาการของการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บทนี้จึงได้ทำการสรุปรวบรวมตัวชี้วัดที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 13 รายการ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะของตัวชี้วัดได้ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) และ การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey)  การเปิดเผยข้อมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนีการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government Index)

กลุ่มที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index: NRI) ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cybersecurity Index)  ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index) และดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard)

กลุ่มที่ 3 ประสิทธิภาพและความสามารถทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Scoreboard) ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index) และความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)

รายละเอียดของตัวชี้วัด

 1. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI)
 2. การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ Waseda (Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey)
 3. การเปิดเผยข้อมูลในภาครัฐ (Open Data Barometer)
 4. ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index)
 5. ดัชนีการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government Index)
 6. ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked Readiness Index: NRI)
 7. ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโลก (Global Cybersecurity Index)
 8. ดัชนีความพร้อมของการพัฒนา Cloud Computing (Cloud Readiness Index)
 9. ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของระบบ Cloud Computing (Global Cloud Computing Scorecard)
 10. ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI)
 11. ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก (World Competitiveness Scoreboard)
 12. ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index)
 13. ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index)

เอกสารแนบ

1

Index-Profile-Eng-version-update-271016

20 ครั้ง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12