การสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564


20 April 2564
10554

ท่านสามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวน ๑,๙๓๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๒๘ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) จังหวัดละ ๒๑ หน่วยงาน รวม ๑,๖๐๙ หน่วยงาน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Awards 2021) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้โครงการสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานภาครัฐในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ที่ https://dga-dgsurvey2564.idsearch.info โดยท่านสามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ท่านหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสำรวจก่อนส่งกลับมายัง สพร. วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

กรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Video แนะนำการตอบแบบสำรวจ

ส่วนที่ 1 ภาพรวมและองค์ประกอบของแบบสำรวจออนไลน์


ส่วนที่ 2 วิธีการเข้าระบบแบบสำรวจออนไลน์


ส่วนที่ 3 รูปแบบคำถามและวิธีการตอบคำถาม


ส่วนที่ 4 วิธีการอนุมัติแบบสำรวจ


ส่วนที่ 5 ช่องทางศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9