หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9


17 เมษายน 2562
1234

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าซี 9 ขึ้นไป 

รายละเอียดหลักสูตร

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

เอกสารแนบ

27

eGEP9_กติกา_Final

12345 ครั้ง