หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9


17 April 2562
545

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าซี 9 ขึ้นไป 

รายละเอียดหลักสูตร

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ครั้งที่ 11_EGEP_Big Data

4 ครั้ง
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ครั้งที่ 5 EGEP-Day 1

3 ครั้ง
23
24
25
26
27

eGEP9_กติกา_Final

9 ครั้ง
28