โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ ๒๗


13 October 2558
1219

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๒๗
(Chief Information Officer : CIO 27) 

ณ  โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

CIO 27 อบรมระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นจากสำนักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๒๕ และ ๒๖ จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรอบการดำเนินงาน ๕ ด้าน ดังนี้

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
 • การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Soft Infrastructure)
 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
 • การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
 • ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society)

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • และยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ ๑ – ๒๖
  • รุ่นที่ ๑ – ๒๔ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย สำนักงาน ก.พ.
  • รุ่นที่ ๒๕ – ๒๖ ที่ดำเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๑-๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cst@ega.or.th

หมายเหตุ

          ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพิจารณา และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34