นักเทคโนโลยีดิจิทัล-งานสนับสนุนบริการดิจิทัล


8 June 2565
1399

Job Responsibilities

 • ร่วมจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานขอรับบริการ
 • ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service) และให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้บริการ รวมถึงความต้องการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ใช้บริการ
 • ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service) ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
 • ร่วมติดตาม ดูแล บริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และวิเคราะห์การทำงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service)

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Network, System, Application และ Security อย่างน้อย 2-4 ปี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum upload size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255