นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 กลุ่มงานบริหารจัดการและให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์


14 May 2567
1580

Job Responsibilities

 • ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการดาเนินงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากลรวมถึงไปกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ ดูแล ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน และกระบวนการทางานที่มีความมั่นคง
 • ติดตามการดำเนินงานต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร
 • แก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน (day-to-day issues)
 • ดำเนินการประเมินช่องโหว่ต่างๆของระบบ (Vulnerability Assessment) ก่อนและหลังการให้บริการ ให้ข้อเสนอแนะและการปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
 • วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ภาพรวมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบของสำนักงาน
 • ติดตามข่าวสารจุดอ่อนใหม่ๆ ทางด้านไซเบอร์ เพื่อออกแนวทางป้องกัน และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย  4  ปี
 • หากมีใบรับรองทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน:

 • มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • มีความสนใจทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจัง
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์, การตัดสินใจ, การนำเสนอ, การสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา
 • สามารถฟัง พูด อ่านเขียน และใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: onanong.toprom@dga.or.th โทรศัพท์ 080-0453147