นักกลยุทธ์ 1 ส่วนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล


4 April 2566
900

Job Responsibilities

 • – ร่วมรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและประเทศชั้นนำต่าง ๆ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  – ร่วมจัดทำนโยบาย แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนกลยุทธ์ภาครัฐ รวมทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

  – ร่วมกำหนดแผนการดำเนินนโยบาย พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์ผลของการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัลตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดทำนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  – ร่วมศึกษาและรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบนโยบายสาธารณะ และแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

  – ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การทำงานบรรลุตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่กำหนดไว้

  – ปฏิบัติงานตามหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลชุดต่าง ๆ

  – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • –  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหาธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  – มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์นโยบาย งานวิเคราะห์โครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 0 – 1 ปี

  –  มีทักษะในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum upload size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255