นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 ส่วนกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล


19 March 2567
3331

Job Responsibilities

 • วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับ Concept และ แผนงานที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • วางกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยประสานงานเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุงบริการ ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) ข้อกำหนดของการพัฒนาบริการ ( Product Development Specification) และ แผนงบประมาณ ร่วมกับ ส่วนงานกลยุทธ์
 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาหน่วยงานรัฐหรือผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้สอดคล้องต่อความต้องการและการใช้งานอย่างสูงสุด  
 • ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 • บริหารโครงการจัดทำบทวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 4 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการภาครัฐ

ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ : 

 • ความรู้ด้านระบบดิจิทัล
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 • ความรู้ทางด้านการวางแผนและพัฒนาบริการ
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security
 • ความรู้ด้านการวิจัยตลาด
 • ความรู้ด้าน UX/UI
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147