นักกลยุทธ์อาวุโส 1-2 ส่วนงบประมาณบูรณาการติดตามและประเมินผล


27 February 2567
460

Job Responsibilities

 • ร่วมติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์โครงการสำคัญของภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • รวบรวมข้อมูลรูปแบบการติดตามและการประเมินผลที่เหมาะสมของภาครัฐ ข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดและแนวทางการติดตามแผนทั้งในและต่างประเทศสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงรูปแบบการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
 • สนับสนุนข้อมูลและจัดทำเอกสารวาระที่เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและวาระที่เกี่ยวข้องอื่น
 • รวบรวมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจำปีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล
 • ประสานงานกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

Job Qualifications

 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ 

 • ความรู้การวางแผนนโยบาย
 • ความรู้ด้านระบบรัฐบาล
 • หากมี ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ network, Application จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: อรอนงค์ ตอพรหม  E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147