นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล


19 March 2567
712

Job Responsibilities

  • ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจในการนำข้อมูลภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้ใช้งาน เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจ เพื่อนำมาออกแบบเดตาโซลูชันส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน
  • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดำเนินโครงการ รวมถึงเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเดตาโซลูชันส์ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal)
  • ประเมิน วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ (Data Quality Management) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
  • วิเคราะห์ ประเมิน ดำเนินการทำเดตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานและวิเคราะห์ผล
  • ประเมิน วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
  • วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) และเดตาเลค (Data Lake) ตามนโยบายและความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ประเมิน และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับข้อมูล (Data Pipeline Infrastructure) ทั้งระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • รวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลชุดข้อมูล (Data Set) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเดตาอนาไลติกส์ (Data Analytics) ที่หลากหลายเพื่อระบุข้อมูลเชิงลึก
  • จัดทำ สื่อสาร และนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence Report) รายงานเดตาอนาไลติกส์ (Data Analytics Report) และเดตาวิชชวลไลเซชั่น (Data Visualization) ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

 

Job Qualifications

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 4 ปี

ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ : 

  • ด้านฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล เช่น SQL, NoSQL, MongoDB และ Cassaandra เป็นต้น
  • การเขียนโปรแกรม เช่น R, Python, และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Tableau,  Power BI เป็นต้น
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น Machine Learning เป็นต้น 
  • เครื่องมือและเทคโนโลยี Big Data เช่น Apache Hadoop, Spark และ Kafka ซึ่งใช้ในการประมวลผลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
  • การออกแบบและการสร้างกระบวนการ ETL เพื่อการเคลื่อนย้าย และการแปลงข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ 

 

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
  • ตำแหน่งงานและประวัติ
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
    • การฝึกอบรมและอื่นๆ

    1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

    1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

    เพศ *
    สถานะทางการทหาร (Military service status)

    1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

    1.4 รูปถ่ายของท่าน

    Maximum file size: 5MB

    ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์: 080-045-3147