นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 1-2 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล


10 July 2567
1074

Job Responsibilities

 • ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจในการนำข้อมูลภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้ใช้งาน เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจ เพื่อนำมาออกแบบเดตาโซลูชันส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน
 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดำเนินโครงการ รวมถึงเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเดตาโซลูชันส์ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal)
 • ประเมิน วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ (Data Quality Management) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
 • วิเคราะห์ ประเมิน ดำเนินการทำเดตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานและวิเคราะห์ผล
 • ประเมิน วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
 • วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) และเดตาเลค (Data Lake) ตามนโยบายและความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ประเมิน และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับข้อมูล (Data Pipeline Infrastructure) ทั้งระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • รวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลชุดข้อมูล (Data Set) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเดตาอนาไลติกส์ (Data Analytics) ที่หลากหลายเพื่อระบุข้อมูลเชิงลึก
 • จัดทำ สื่อสาร และนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence Report) รายงานเดตาอนาไลติกส์ (Data Analytics Report) และเดตาวิชชวลไลเซชั่น (Data Visualization) ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

 

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 4 ปี

ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ : 

 • ด้านฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล เช่น SQL, NoSQL, MongoDB และ Cassaandra เป็นต้น
 • การเขียนโปรแกรม เช่น R, Python, และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Tableau,  Power BI เป็นต้น
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น Machine Learning เป็นต้น 
 • เครื่องมือและเทคโนโลยี Big Data เช่น Apache Hadoop, Spark และ Kafka ซึ่งใช้ในการประมวลผลและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
 • การออกแบบและการสร้างกระบวนการ ETL เพื่อการเคลื่อนย้าย และการแปลงข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ 

 

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

ท่านสามารถอ่าน คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำหรับผู้สมัครงาน และผู้ปฎิบัติงานใหม่ ได้ที่ลิงก์ https://www.dga.or.th/document-sharing/pdpa/107625/

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์: 080-045-3147