นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส ด้านที่ปรึกษาและบริหารโครงการ


23 พฤศจิกายน 2565
607

Job Responsibilities

 • วางกลยุทธ์ นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์พื้นฐานของสำนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจ และนำมาออกแบบดิจิทัลโซลูชันส์ที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน
 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดำเนินโครงการ โดยประสานงานเพื่อกำหนดดิจิทัลโซลูชันส์ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal)
 • ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ ด้านประสานงานโครงการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี
 • มีทักษะการบริหารโครงการ
 • มีทักษะการสื่อสาร การวางแผน การเจรจาต่อรองที่ดี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255