ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริเวณชั้น ๕-๖, ๑๑, ๑๖-๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0076) (ระหว่างวันที่ ๒-๔ มกราคม ๒๕๖๗)


28 Dec 66
25
1

DGA-67-0076 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-67-0076 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0076

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
2 ครั้ง
4

เอกสารแนบ 1 แบบแปลนอาคารเดิม

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
5

เอกสารแนบ 3 แบบ ปัจจุบัน

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
6

เอกสารแนบ 4

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท
7

เอกสารแนบ2 คู่มือการใช้งานอาคาร

เลขที่โครงการ 66129453730
งบประมาณ 20,433,900.00 บาท