ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


14 January 2564
42638

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

shutterstock_1087890701

เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะมีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่จนถึงการทำลาย โดยกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน การวัดผลการดำเนินการช่วยให้เห็นระดับการดำเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการจัดงาน: ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2. Data Governance Quick Guide_eBook

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

“(ใหม่) งานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (DGF Review Kickoff)”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย และดำเนินการร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อดำเนินการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government Review) โดยเวียนให้หน่วยงานภาครัฐแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพร. จึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงประกาศมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบทในการทำงานในปัจจุบันและให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรฐานไปใช้ทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และประกาศใช้ต่อไป โดยสามารถตอบแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564  (ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมานี้)

เอกสารประกอบการจัดงาน: ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2. แบบแสดงความคิดเห็นต่อการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

3. กำหนดการงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

4. แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)

5. แผนการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

6. เอกสารนำเสนองานประชุมกลุ่มย่อยเพื่อต่อการทบทวนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ช่องทางเข้าร่วม: สามารถเข้าร่วมงานผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook : DGA Thailand ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงาน >> https://www.facebook.com/DGAThailand

เอกสารแนบ

1
2
3

(ร่าง)-Data-Governance-Quick-Guide-eBook

736 ครั้ง
4

DGF Quick Guide_Final

648 ครั้ง
5
6
7
8
9